Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа

ФИЗИЧКА СТРУКТУРА НА БОЛНИЦАТА
 
 
ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ – Охрид е организирана во медицински отсеци и одделенија како што следи:
 • Ортопедско – трауматолошки женски медицински отсек (2 апартмани),
 • Ортопедско – трауматолошки машки медицински отсек (2 апартмани),
 • Ортопедско – трауматолошки детски медицински отсек,
 • Женски медицински отсек за рехабилитација (параплгија),
 • Машки медицински отсек за рехабилитација (параплегија),
 • Медицински отсек за церебрална парализа (5 апартмани),
 • Нов објект со посебен стандард (11 апартмани),
 • Медицински отсек – оперативен блок со 2 операциони асептични сали со комплетна инфраструктура и инструментариум и 1 нова операциона сала со намена за септична ургентна трауматолошко – ортопедска медицина со пропратна инфраструктура (за реанимација и интензивна нега со опрема и инструментариум),
 • Медицински отсек – сала за интензивна нега и реанимација (18 + 6 кревети за интензивна нега и реанимација со потребна инфраструктура),
 • Медицински отсек за физикална терапија, - блок со 4 одделенија за физикална терапија со потребна опрема (1 базен и 1 мал детски базен со комплет апарати за физикална терапија),
 • Медицински отсек – амбуланти со превијалиште и гипс сала (5 амбуланти за надворешни прегледи со приемно одделение),
 • Медицински отсек РТГ, КТ, ЕХО, ЕЕГ и ЕМГ,
 • Медицински отсек биолабораторија
(Во рамките на секој медицински отсек егзистира одделение за физикална терапија)
 • Одделение за припрема на храна,
 • Одделение за припрема на веш,
 • Одделение за техничко одржување,
 • Административно одделение за економско – финансиски работи (финансиско книговодство, материјално книговодство, ликвидатура со фактурно, благајна, приемно, болничка аптека),
 • Административно одделение за општи и правни работи (општи и правни работи, архива, противпожарна заштита и осигурување, кадрово, обезбедување)
Стационарен дел Амбулантен оддел

Амбуланта за физикална медицина

     
Радиодијагностика и ЕХО дијагностика Оперативен одделренген кабинет

 

асептична саласкенер


септична сала

Лабораторија - медицинска биохемија

Оддел за физикална терапија и рехабилитација  

 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид