Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Прим.д-р Миле Д. Миќуновиќ, Dr.Sci.
 
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Part of the job of the centre for paraplegia, Prof. d-r Mile D. Micunovic, dr. sci. D-r Pavel Ivanoski
view presentation - download  1959 KB  
Urology, Sexology and Reconstructive - Surgeries on Skin and Soft Tissues
view presentation - download  288KB  

БИОГРАФИЈА:
Миле Данило Миќуновиќ, доктор на медицински науки, професор, специјалист по урологија, е роден на 12 октомври 1951 година во Кичево. Основно и средно образование завршил во Охрид, а Медицински факултет во Скопје во 1978 година. По дипломирањето, се вработил во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ во Охрид каде што и денес работи, а го предава и предметот Полово образование на Педагошкиот факултет и Хирургија со нега на Високата медицинска школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Усниот докторски испит го положил со одлика во 1992 година, а истата година во Белград јавно ја одбранил и докторската дисертација и се стекнал со титулата доктор на медицински науки.

Наставна-научна дејност
Д-р Миќуновиќ, докторската дисертација под наслов Можности за подобрување на лекувањето на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај спинални повреди ја одбранил на 7 мај 1992 година на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Белград.
На 19. XI 2007 година избран е во звање професор на високата мадицинска школа по предметот Хирургија со нега, а со предвремен избор во 2008 година е избран за вонреден професор на Педагошкиот факултет по предметот Полово образование на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.
Од 25 декември 2000 година е ангажиран како експерт-рецензент на Министерството за наука на Р. Македонија по успешно завршување на научно-истражувачкиот проект: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари.
Лекарската комора на Македонија на 24 февруари 2005 година го акредитира за испитувач за спроведување на стручниот испит на здравствените работници со високо образование.

Стручна-научна дејност
Д-р Миќуновиќ е вработен во Болница „Св. Еразмо“ во Охрид, каде што се одвива неговата стручна работа. Вклучен е во редовна работа, а исто така и во научноистражувачката работа (експерт-рецензент на Министерството за наука) со главна окупација, меѓу другото, во хирургијата.
Активен член е во Европското и на Светското здружение на уролозите, во Европското здружение за импотенција, во Светското здружение за континенција, во Македонското научно друштво – Битола, во Македонското лекарско друштво и во Македонската уролошка секција, доделено му е звање примариус, бил претседател на лекарите на Охрид, член во Општинскиот одбор, односно Собранието на лекарската комора на Македонија, член на Етичкиот комитет за правата на пациентите при Лекарската комора на Македонија.
Учествувал на скоро сите републички конгреси како и европските и светските конгреси со своите трудови како автор и тоа во: Белград, Сараево, Ниш, Сплит, Загреб, Нови Сад, Љубљана, Рим, Парма, Анкона, Салерно, Брно, Прага, Порто Карас, Патрас, Атина, Хераклеја, Сиднеј, Монтреал, Единбург, Давос, Монако, Јерусалим, Варна, Сингапур, Кипар, Хамург, Мадрид, Париз, Виена, Истанбул, Ванкувер итн.
Добитник е на Плакета од Институтот за ортопедија и трауматологија во Рига, Литванија. Добитник е на Благодарница, Диплома и Плакета од Сојузот на здруженијата на лекарите на РМ, на Признание од Сојузот на здруженијата на телесно инвадилизирани лица на Македонија (1993), на Повелба на општината Охрид за 1997 година за особен придонес во подемот на општината Охрид („Свети Климент Охридски – Патронот на Охрид“) и на Плакета од Македонското научно друштвото – Битола за особен придонес во работата, развојот и афирмацијата на Друштвото. Добитник е на „Повелба Свети Климент Охридски–Патронот на Охрид“ на Општината Охрид за 2004 година за развојот на науката и подемот на Општината Охрид. Добитник е на Плакета (11 – Октомвриска награда) од Сојузот на борците на Македонија за 2005 година. Добитник е на Плакета од Македонското научно друштво за плодна соработка и придонесот во афирмацијата на научната мисла за 2007 година. Добитник е на Благодарница од Македонската асоцијација за историја на медицината за 2008 година.

Публицистичка дејност и рецензирани стручно-научни публикации
Д-р Миќуновиќ е автор на 48 книги, а објавил 246 научни и стручни трудови, од кои 231 рецензирани.


Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 162 од 30 ноември 1995 година:
 1. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Акутен хематоген остеомиелитис на надлактичната коска, Мак. мед. Преглед, Скопје, 1981, 35(5-6):125-126.
 2. Паскали, В., М. Д. Миќуновиќ: Радни дан специјалне болнице за ортопедију, трауматологију и костнозглобну туберкулозу – Охрид, Здравствени радник, Сарајево, 1982, 10(21-22):2213-2215.
 3. Миќуновиќ, М. Д., В. Паскали: Нега и лекување на нарушената функција на мочниот меур кај пациенти со параплегија, Зборник на V конгрес на ЗР на СРМ, Струга, 1982, 23-25.
 4. Паскали, В., М. Д. Миќуновиќ: Еден работен ден во Специјалната болница за ортопедија, тауматологија и косно-зглобна туберкулоза Охрид, Зборник на V Конгрес на СЗР на СРМ, Струга, 1982, 162-164.
 5. Миќуновиќ, М. Д., В. Паскали, ѓ. Василев, М. Мешкова: Третман на сколиозите во нашата установа, Зборник на V Конгрес на СЗР на СРМ, Струга, 1982, 165-167.
 6. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна нега параплегичара, Уролошки Архив, Београд, 1982, 20:195-197.
 7. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Оперативно лекување на идиопатските сколиози во Охрид, Мак. мед. преглед, Скопје, 1982, 36(5-6):130-131.
 8. Стоилкоски, Н., М. Башчанџиев, П. Мостров, М. Д. Миќуновиќ: Почетни резултати во лекувањето на сколиозите, Мак. мед. преглед, Скопје, 1983, 37(1-2):28-30.
 9. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, С. Миќуновиќ-Наумоска: Уринарни програм параплегичара у Охриду, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11(23-25): 2457-2459.
 10. Миќуновиќ, М. Д.: Клинички значај рентгенског прегледа бубрега, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11(23-25):2465-2467.
 11. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев, С. Јевговиќ: Радио-ренографија, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11(23-25):2471-2473.
 12. Георгиев, В., М. Д. Миќуновиќ: Руптура на кавернозните тела на пенисот, Мак. мед. преглед, Скопје, 1983, 37(5-6):136-137.
 13. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција и конзервативна терапија уролитијазе код параплегичара, Зборник радова, V Интернационални симпозиум уролога, Ниш, 1983, 311-314.
 14. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев, Ж. Попов, М. Пенев: Соломоновата операција кај хидроцела, Мак. мед. преглед, Скопје, 1984, 37(1-2):35-36.
 15. Миќуновиќ, М. Д.: Катетеризација мокрачне бешике, Здравствени радник, Сарајево, 1984, 12(26-28):2812-2814.
 16. Георгиев, В., М. Д. Миќуновиќ: Хируршко лекување на варикокелата на тестисот, Мак. мед. преглед, Скопје, 1984, 38(3-4):79-80.
 17. Георгиев, В., М. Пенев, М. Д. Миќуновиќ: Транс уретрални третман калкулозе доњег уринарног тракта, Сажетци, VIII Конгрес уролога Југославије, Сплит, 1984, 64.
 18. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција уролитијазе код параплегичара, Сажетци, VIII Конгрес уролога Југославије, Сплит, 1984, 87.
 19. Миќуновиќ, М. Д.: Непушачи на работно место и нивна заштита, Зборник на ЗР на СРМ, Крушево, 1984, 60-61.
 20. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев: Циркумцизија, Мак. мед. преглед, Скопје, 1985, 39(1-2):38-39.
 21. Миќуновиќ, М. Д.: Здравствени работници-пушачи, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 16.
 22. Миќуновиќ, М. Д.: Сунет-циркумцизија, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 16-17.
 23. Миќуновиќ, М. Д.: Руптура-фрактура на пенис, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 17.
 24. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарни програм параплегичара у Охриду, Мед. Јад., Загреб, 1985, 14(1):83-85.
 25. Миќуновиќ, М. Д.: Труење со храна од дивеч, Ловец, Скопје, 1985, 9-10:7.
 26. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Обрезивање-верски ритуал, медицинска неоправданост, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14(32-34):3381-3382.
 27. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Имобилизација и калкулоза бубрега и мокрачних путева, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14(32-34):3392-3393.
 28. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарне инфекције параплегичара, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14(32-34):3393-3394.
 29. Миќуновиќ, М. Д.: Полни живот параплегичара, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14(32-34):3394-3396.
 30. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Превенција дехисценције постоперативних рана код уролошких болесника-параплегичара, Зборник радова СЗР СР Србије, Златибор, 1986, 122-123.
 31. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Уретрокутане фистуле, Зборник радова СЗР СР Србије, Златибор, 1986, 124-125.
 32. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Долна лумбална хернија, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40(3-4):84-85.
 33. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Циститис кај неврогена дисфункција на мочниот меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (Супл. 3):85-86.
 34. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Уролитијаза кај болни со лезија на 'рбениот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40(Супл. 3):131-132.
 35. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Надколенични апарати кај параплегичари во превенција на уролитијаза, Зборник радова, Друштво ортотичара и протетичара Југославије, Охрид, 1986, 79-84.
 36. Ангелоски, Г., М. Д. Миќуновиќ, Д. Савев, С. Божиноски: Примената на трансосалната синтеза по Илизаров во Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза во Охрид, Зборник на осмите Македонско-Црногорски медицински денови, Дојран, 1987, 22-25.
 37. Миќуновиќ, М. Д.: Први искуства во лекувањето на уретеролитијазата со дијадинамични струи, Мак. мед. преглед, Скопје, 1987, 41(1-2):22.
 38. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев, И. Кувенџиев: Значењето на здравствениот туризам за параплегичари, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија, (III научен собир), Охрид, 1987, 67-68.
 39. Савев, Д., Г. Ангелоски, М. Д. Миќуновиќ: Туберкулозата и здравствениот туризам, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија (III научен собир), Охрид, 1987, 69.
 40. Ангелоски, Г., Д. Савев, М. Д. Миќуновиќ: Современиот човек и здравствениот туризам, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија (III научен собир), Охрид, 1987, 71-72.
 41. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Карцином мокрачне бешике и тројно контрастирање, Књига сажетака, VII Конгрес канцеролога Југославије, Нови Сад, 1987, 119.
 42. Миќуновиќ, М. Д.: Наша искуства у лечењу неурогене бешике код спиналне трауме, Зборник, II Југословенски симпозиј о невроурологији ин уродинамики, Љубљана, 1987, 132-134.
 43. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Циститис код спиналних лезија, Зборник радова, V Конгрес лекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Блед, 1987, 26-27.
 44. Миќуновиќ, М. Д., И. Кувенджев, Г. Ангелоски: Тренинг неурогене бешике код болесника са траумом спиналног мозга, Зборник радова, V Конгрес лекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Блед, 1987, 27-29.
 45. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна ретенција кај мажи после апликација на вештачки колк, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42(1-2):1-2.
 46. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна катетеризација кај болни со спинална траума, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 91.
 47. Миќуновиќ, М. Д.: Аутокатетеризација кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 99.
 48. Миќуновиќ, Ј., М. Д. Миќуновиќ: Нега на декубитуси кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 99-100.
 49. Миќуновиќ, Ј., М. Д. Миќуновиќ: Хронични болни, пушење и алкохол, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 259-260.
 50. Миќуновиќ, М. Д., Б. Смаѓоска: Неуроген мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 271-272.
 51. Миќуновиќ, М. Д., Е. Кароска: Орхиепидидимитис и стален катетер, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 275.
 52. Миќуновиќ, М. Д., В. Стојоска, Е. Дојчиноска, Ј. Миќуновиќ: Циститис кај неврогени заболувања, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 284-286.
 53. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, З. Трајческа, С. Димоска: Калкулоза кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 286-287.
 54. Миќуновиќ, М. Д., С. Миќуновиќ, М. Мешкова, М. Довлева, Л. Попоска: Неурогена дисфункција на мочниот меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 288-289.
 55. Миќуновиќ, М. Д., С. Димоска: Електростимулација на неуроген мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 294.
 56. Миќуновиќ, М. Д.: Неурогена бешика код спиналне трауме, Повезни резимеи, X Конгрес урологов Југославије, Блед, 1988, 180.
 57. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на неврогената дисфункција на мочниот меур при спинална траума, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42(3-4):54-56.
 58. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: „PACE MAKER“ на невроген мочен меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42(5-6):103-105.
 59. Миќуновиќ Ј., Л. Мечева, К. Јанчевска, Ж. Николовска, М. Д. Миќуновиќ: Туберкулоза на урогениталниот тракт, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Крушево, 1989, 85-86.
 60. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, М. Мојсова, А. Шутиноска, М. Мешкова: Ренална калкулоза кај болни со спинална лезија, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Крушево, 1989, 86-87.
 61. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, П. Иваноски: Имплантација радиофреквентног електростимулатора у неурогеној бешици, Зборник, VIII Физијатриски дани Југославије, Копаоник, 1989, 345-346.
 62. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, П. Иваноски, И. Кувенџиев: Чиста аутокатетеризација у рехабилитацији неурогене бешике, Зборник, VIII Физијатриски дани Југославије, Копаоник, 1989, 346-347.
 63. Миќуновиќ, М. Д., Ангелоски Г.: Имплантација на електростимулатор во невроген мочен меур, Зборник на трудови, III Југословенски симпозиум за невроурологија и уродинамика, Охрид, 1989, 67-68.
 64. Миќуновиќ, М. Д.: Неврогена дисфункција на мочниот меур при спинална траума, Зборник на трудови, III Југословенски симпозиум за невроурологија и уродинамика, Охрид, 1989, 82-83.
 65. Миќуновиќ, М. Д.: Renal calculosis at the patients with spinal lesion, Acta Urologica Italica, Roma, 1989, 57-58.
 66. Миќуновиќ, М. Д., Ангелоски Г., Спасески Д., Битраковски З.: Уринарни проблеми по хируршкиот третман на сколиозите, Зборник на трудови, Симпозиум за сколиози, Охрид, 1989, 66-67.
 67. Миќуновиќ, М. Д.: Неурогена бешика код цервикалне трауме, Вратна краљежница, Вараждинске Топлице, 1989, 134-137.
 68. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Повреди на 'рбетниот мозок, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 7-10.
 69. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Лекување на невроген мочен меур по траума на 'рбетниот мозок, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 66-67.
 70. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на декубитуси кај параплегичари, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 149.
 71. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошка нега болесника са спиналном траумом, Зборник радова СЗР Србије, Златибор, 1990, 133-134.
 72. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Декубитуси - неадекватна нега болесника, Зборник радова СЗР Србије, Златибор, 1990, 135-136.
 73. Миќуновиќ, М. Д.: Neurogenic bladder in spinal trauma patients, List of abstracts, Czechoslovak congress of orthopaedics, Brno, 1990, 80.
 74. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, З. Љушевска: Имплантација на „pace maker“ во невроген мочен меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19(Супл. 7):192.
 75. Миќуновиќ, М. Д., Љ. Богоевски, С. Миќуновиќ: Декубитуси при траума на 'рбетниот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7):207.
 76. Миќуновиќ, М. Д.: Автокатетеризација во рехабилитација на невроген меур по траума на 'рбетниот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19(Супл. 7):208.
 77. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Автокатетеризација, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Дојран, 1991, 20.
 78. Миќуновиќ, М. Д.: „Pejs Mejker“ у неурогеној бешици касни резултати, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 66.
 79. Миќуновиќ, М. Д.: Аутокатетеризација у третману неурогене бешике, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 67.
 80. Миќуновиќ, М. Д.: Терапија неурогене бешике код спиналне трауме, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 86.
 81. Миќуновиќ, М. Д.: Анализа на користените методи во лекувањето на неврогениот меур при спинална траума, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 102.
 82. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна чиста автокатетеризација и невроген мочен меур, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 103.
 83. Миќуновиќ, М. Д., А. Јанковска, З. Битраковски: „Бенигни“ меланома малигнум, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 126.
 84. Мићуновић, М. Д.: Могућности побољшања лечења неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда, Докторска дисертација, Београд, 1992.
 85. Миќуновиќ, М. Д.: Можности за подобрување на лекувањето на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај спинални трауми, Мак. мед. преглед, Скопје, 1992, 46(1-2):49-51.
 86. Миќуновиќ, М. Д.: Лечење неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 1993, 172.
 87. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна чиста аутокатетеризација, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 1993, 175.
 88. Миќуновиќ, М. Д., З. Битраковски: Morbus Fournier, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 1993, 179.
 89. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошки проблеми кај неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт, Радио Охрид, Охрид, 1993.
 90. Миќуновиќ, М. Д.: Импотенција, современ проблем и лекување, Феникс, Скопје, 1994, 1:12-15.
 91. Миќуновиќ, М. Д.: A complety new approach in accident surgery, Q review, Скопје, 1994, 3(8):29-31.
 92. Миќуновиќ, М. Д., М. Мешкова: Мајка!, Меѓународен стручен собир, „Мајски средби“, Скопје, 1994, 42-43.
 93. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на импотенцијата со простагландин Е1 и подршка на семејството, Меѓународен стручен собир, „Мајски средби, Скопје, 1994, 44-45.
 94. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, З. Битраковски, Н. Размоски, П. Поп-Стефанија: „Pace maker“ in neurogenic bladderlate results, 24th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Praque, 1994, 264-265.
 95. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, С. Наумовска, Н. Размоски: Autocatheterisation in treatment of neurogenic dysfunction of lower urinary tract, 24th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Praque, 1994, 267-268.
 96. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошки проблеми кај неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт, Мак. мед. преглед, Скопје, 1993, 47(3-4):134-135.
 97. Миќуновиќ, М. Д., Наумовска С., Љушева З.: Лекување на импотенција кај цереброваскуларни заболувања, Мак. мед. преглед (Супл. 17), Скопје, 1994, 48:49.
 98. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Н. Размоски, З. Битраковски: Повреди на долниот уринарен тракт поврзани со карлични фрактури, Мак. мед. преглед (Супл. 17), Скопје, 1994, 48:66.
 99. Миќуновиќ, М. Д.: Импотенција, зачувување на половата активност кај повреди на 'рбетниот столб, Радио Охрид, Охрид, 1995.>

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 721 од 4 декември 1998 година:
 1. Миќуновиќ, М. Д., П. Бачевски: Фрактура на пенис, 1. Конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество и EURO-SURGERY session, Зборник на трудови, Охрид, 1995, 101.
 2. Миќуновиќ, М. Д., Р. Миличевиќ, B. Nusser: Конзервативен тратман на декубитуси, 1. Конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество и EURO-SURGERY session, Зборник на трудови, Охрид, 1995, 231.
 3. Миќуновиќ, М. Д.: Руптура кавернозних тела пениса, XIII Конгрес урдужења уролога Југославије, Књига сажетака, Нови Сад, 1995, 69.
 4. Миќуновиќ, М. Д.: Изазивање ерекције Алпростадилом код параплегичара и квадриплегичара, XIII Конгрес удружења уролога Југославије, Књига сажетака, Нови Сад, 1995, 222.
 5. Micunovic, M. D., Stavridis A.: Alprostadil (Prostin VR) in treatment of impotence, 1 st Meeting of the European Society for impotence research (ESIR), Porto Carras, Chalkidiki (Greece), 1995, 13-16:9.
 6. Миќуновиќ, М. Д.: Метастатски малигни меланом, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид, Мак. мед. преглед, 1995(Супл.20), 49:83.
 7. Миќуновиќ, М. Д.: Простагландин Е1 во лекувањето на импотенцијата, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Мак. мед. преглед, Скопје 1995(Супл. 20), 49:660.
 8. Micunovic, M. D., Z. Krstanoski: Electrical stimulation in solving of the neurogenic bladder dysfunction in cases of spinal cord injury, 25th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Sydney (Australia), 1995, 364-365.
 9. Миќуновиќ, М. Д.: Простагландин Е1 (Prostin VR) во лекувањето на импотенцијата, Медицински информатор, Охрид, 1995, 3:4-5.
 10. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, З. Љушева, Ц. Трифуноска, Ч. Јованоски: Одредување на седиментација со сигурносна моновета, Зборник, резимеа, V-ти Научен-стручен едукативен собир, Молика 96 на медицински лаборанти и санитарни техничари на Р. Македонија, Битола, 1996; 62.
 11. Миќуновиќ, М. Д., М. Георгиев, Ј. Камнар, Р. Наумовски, К. Лозанче, Л. Груевска-Угриновска, Л. Димитрова, М. Пенев, Г. Ангелоски: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, Научно-истражувачки проект, Министерство за наука на Република Македонија, Скопје, 1996.
 12. Миќуновиќ, М. Д., М. Башчанџиев, А. Јанкоска, С. Наумоска, З. Љушева, В. Блажевска: Дизурија како прв симптом на ’рбетна туберкулоза, Медицински информатор, Охрид, 1996, 4:8-9.
 13. Micunovic, M. D., Z. Ljuseva, T. Naumov: Criteria or factors implicated or helpful in the promotion of the spontaneous passage of stones, 11th Biennial Meeting of the International Society for the Upper Urinary Tract (ISDU), Patras-Greece, Abstract book, 1996, 65.
 14. Micunovic, M. D., Z. Ljuseva, S. Naumoska, T. Naumov, P. Vasileva: Pelvic floor & diadynamic current in spastic paraplegy, International Continence Society, 26th Annual Meeting, Abstracts, Athens, Greece, 1996, 296.
 15. Micunovic, M. D., A. Stavridis, N. Razmoski: Rupture of the cavernous bodies of penis, 1st International Conference of Emergency Surgery, Belgrade, Yugoslavia, Book of Abstracts, 1996, 68.
 16. Micunovic, M. D., Naumov T.: Complications of intermittent catheterization of neurogenic bladder paraplegic, XX Congresso Nazionale Societa Italiana di Urodinamica, Parma, Italy, 1996, 56.
 17. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Трајна едукација на медицинските сестри, Апстракти, стручни средби на ЗМСТА на Р. Македонија, 1996, 1.
 18. Миќуновиќ, М. Д., Наумов Т.: Дијадинамични струи на карлично дно кај спастична параплегија, Симпозиум за урогинекологија, Зборник на апстракти, Скопје, 1996, 45.
 19. Миќуновиќ, М. Д.: Безбедност на вода, давеник, Друштво за наука и уметност, одделни научни трудови LVII, Битола, 1996.
 20. Миќуновиќ, М. Д.: Местото на ендовезикалната „БЦГ – терапија“ во суперфицијалните тумори на мочниот меур, Медицински информатор, Охрид, 1997, 6-8.
 21. Миќуновиќ, М. Д., Размоски Н., Георгиев М., Камнар Ј., Наумовски Р., Лозанче К., Угриновска Л., Димитрова Л., Пенев М., Ангелоски Г.: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, I Конгрес на Македонското друштво на ортопедите и трауматолозите со меѓународно учество, Мак. мед. преглед, 1997, 51(Супл. 25):28.
 22. Micunovic, M. D., Razmoski N., Georgiev M., Kamnar J., Naumovski R., Lozance K., Ugrinovska L., Dimitrova L., Penev M., Angeloski G., Ljusevska Z., Naumovska S.: Analysis of changes of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics and quvadriplegics, Journal of Endourology, 1997, 11(supp.1):167.
 23. Micunovic, M. D., Stavridis A., Naumovska S.: Caverject injection and treatment of rectile dysfunction of spinal cord injury, 24th Congress Sociata Internationale d’Urologie, Abstract, Montreal, 1997, 116.
 24. Micunovic, M. D., Razmoski N., Georgiev M., Kamnar J., Naumovski R., Lozance K., Ugrinovska L., Dimitrova L., Penev M., Angeloski G., Ljusevska Z., Naumovska S.: Urinary incontinence at paraplegics, 24th Congress Sociata Internationale d’Urologie, Abstract, Montreal, 1997, 117.
 25. Micunovic, M. D., N. Razmoski, J. Kamnar, R. Naumovski, K. Lozance, L. Ugrinovska, L. Dimitrova, G. Angeloski: Analysis of changes of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics and quadriplegics, 15th World Congress on Endo-urology, Edinburgh, 1997, 44.
 26. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, Ј. Миќуновиќ: Дијадинамичне струје у физикалној терапији и литијаза, Књига сажетака, Сусрети здравствених радника Југославије, Херцег Нови, 1997, 195.
 27. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, Ј. Миќуновиќ, Р. Миличевиќ: Третман ране код параплегичара, Књига сажетака октобарских дана здравствених радника Републике Србије, Златибор, 1997, 124.
 28. Micunovic, M. D., Stavridis A.: Alprostadil and treatment of erectile disfunction of paraplegics, 1st Urological Balcan Conference, Athens, Greece, 1998, 38.
 29. Micunovic, M. D., Stavridis A., Ugrinovska L., Dimitrova L.: Treatment of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics, 1st Urological Balcan Conference, Athens, Greece, 1998, 48.
 30. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуалност, еротизам и моќ, Друштво за наука и уметност, одделни научни трудови LXVIII, Битола, 1998.
 31. Micunovic, M. D., M. Georgiev, J. Kamnar, R. Naumovski, K. Lozance, L. Ugrinovska, L. Dimitrova, M. Penev, G. Angeloski, Z. Trajcevska, S. Naumovska: Intermittent catheterization of urinary incontinence in paraplegic, 7th European Urological Winter Forum, Davos, Switzerland, 1998, 241.
 32. Миќуновиќ, М. Д., Точко Ј.: Приапизам и каудална анестезија, VII Конгрес анестезиолога Југославије, Врњачка Бања, 1998, Р-52, 119.
 33. Micunovic, M. D., Stavridis A., Ugrinoska L., Dimitrova L.: Conservative Treatment of Incontinence at paraplegics, 1 st International Consultation on Incontinence, Monaco, 1998.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 733 од 21 мај 1999 година:
 1. Миќуновиќ, М. Д., Миќуновиќ Ј., Мешкоска М., Попоска Л.: Самокатетеризација код параплегичара, III Стручна конференција удружења медицинских сестара-техничара Југославије, Златибор, 1998, 23.
 2. Миќуновиќ, М. Д., Миќуновиќ Ј., Мешкоска М., Попоска Л.: Дијадинамичне струје у урологији, III Стручна конференција удружења медицинских сестара-техничара Југославије, Златибор, 1998, 24.
 3. Миќуновиќ, М. Д., Размовски Н., Лозанче К., Угриноска Л., Димитрова Л.: Уролошки третман на пациенти со спинална лезија, Прв конгрес на неврохирурзи и невротрауматолози на Македонија, Охрид, 1998, 93-94.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 751 од 15 февруари 2000 година:
 1. Micunovic, M. D., Ugrinoska L., Dimitrova L.: Treatment of urinary incontinence at paraplegics and quadriplegics, International continence society 28th Annual Meeting, Jerusalem, Izrael, 1998, 9:14-17.
 2. Миќуновиќ, М. Д., Денков Љ.: Уролошки проблеми кај пациенти со спинална траума, Денови на науката на Р. Македонија и Р. Бугарија, Варна, 1998.
 3. Миќуновиќ, М. Д.: Анализа на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, Министерство за наука (завршен проект) Скопје, 1999.
 4. Миќуновиќ, М. Д., Угриноска Л., Димитрова Л., Наумоска С., Вељаноски З.: Уроинфекција кај самокатетеризација. XV Конгрес на лекарите на Р. Македонија, 1999, 114.
 5. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна рехабилитација, Коста Абраш, Охрид, 2000.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 773 од 14 февруари 2001 година:
 1. Micunovic, M. D.: Urinary Incontinence in paraplegic patients, International Meeting od Urology in Ancona - Italy, 2000, 3:1.
 2. Micunovic, M. D.: Intracavernous injections and treatment of erectile dysfunction of paraplegic patients, International Meeting on Urology in Ancona - Italy, 2000, 2:15.
 3. Миќуновиќ, M. D.: Erectile impotence of paraplegic, II Congres of the Balcan’s Urologist, Струга, Мак. мед. преглед, 2000, 54:(Супл. 41):88.
 4. Миќуновиќ, M. D.: Urological problems in Paraplegic pacients, XV Конгрес удружења уролога Југославије, 2000, 6:7-9.
 5. Миќуновиќ, М. Д.: M. D.: Alprostadil of erectile dysfunction, 2nd Balkan Congress of Andrology, Belgrade, 2000, 15.
 6. Миќуновиќ, М. Д., Велески А.: Дилеми со екстензиониот стол при згрижување на скршеници на проксималниот дел на фемурот и диуреза, 2 Конгрес на хирурзите на Македонија, Охрид, 2000, 122.
 7. Миќуновиќ, М. Д.: Маленков Г., Велески А.: Артефицијален хематом, Мак. мед. преглед, Скопје, 2000, 54(Супл. 46):253.
 8. Micunovic, M. D.: Sexual dusfunction at paraplegics, 25th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Singapore, 2000, 10:29.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 847 од 15 март 2004, 198-203:
 1. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Еутаназија, Други Конгрес здравствених радника Републике Србије, Врњачка Бања, 2001, 34.
 2. Миќуновиќ, Ј., Миќуновиќ М. Д.: Уролошка нега параплегичара, Други конгрес здравствених радника Републике Србије, Врњачка Бања, 2001, 35.
 3. Миќуновиќ, М. Д.: ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид, НИД „Микена“, Битола, 2001, (Монографија).
 4. Миќуновиќ, M. D.: Urinary incontinence at paraplegics, European School of Urology Balkan Meeting, Belgrade, Yugoslavia, 2001, 10:145.
 5. Миќуновиќ, М. Д.: Урологија за пациенти, НИД „Микена“, Битола, 2001.
 6. Миќуновиќ, М. Д.: Инконтиненција, подмочнување, „Коста Абраш“, Охрид, 2002.
 7. Миќуновиќ, М. Д.: Завод за превенција, лекување и рехабилиација на кардиоваскуларни заболувања, НИД „Микена“, Битола, 2002 (Монографија).
 8. Micunovic, M. D.: Intracavernous therapies of erectile dysfunctions, The Management of Male Sexual Dysfunction, Monte Carlo Monaco, 2002, 4:3-5.
 9. Миќуновиќ, М. Д.: Камен во бубрегот, НИД „Графотехна“, Кичево, 2002.
 10. Миќуновиќ, М. Д.: Уролотијаза и дијадинамични струи, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед 55:(Супл. 51) Скопје, 2002, 65.
 11. Миќуновиќ, М. Д., Т. Петревски, А. Велевски: Артефицијална траума на перинеум и дизурија, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед 55:(Супл. 51) Скопје, 2002, 72.
 12. Миќуновиќ, М. Д.: Карлични фрактури со повреда на долниот уринарен тракт, Прв македонски конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед 55:(Супл. 51) Скопје, 2002, 73.
 13. Micunovic, M. D., A. Saveva: Alprostadil of erectile dysfunction, 6th Congress of the European Federation of Sexology, Cyprus, 2002, 155.
 14. Micunovic, M. D., N. Razmoski, A. Stavridis, S. Naumovska: Paraplegics of sexual impotence, 10th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research, Montreal, Canada, 2002, 186.
 15. Micunovic, M. D.: Prostin VR of erectile disfunction, 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Hamburg, Germany, 2002, 73.
 16. Миќуновиќ, М. Д.: Простата, Градска библиотека „Григор Прличев“, Охрид, 2002.
 17. Миќуновиќ, М. Д.: Болничката црква Свети Еразмо, „Ирис“, Струга, 2002.
 18. Миќуновиќ, М. Д.: Клонирање, матична клетка и етика, VOX MEDICI, Гласило на лекарска комора на Македонија, 2003, 28-30.
 19. Micunovic, M. D., Ljusevska-Trajcevska Z., Naumoska S., Micunovic, M. M: Paraplegics and urinary tract infection, XVIIIth European Association of Urology Congress, Madrid, Spain, 2003, 227.
 20. Миќуновиќ, М. Д., Љушева З.: Полова немоќ и интракавернозен третман, XVI Конгрес на лекарите на РМ со меѓународно учество, Макед. Мед. Преглед, 56: (супл. 54), 2003, 208.
 21. Миќуновиќ, М. Д.: Неспуштени тестиси, крипторхизам, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.
 22. Micunovic M. D., Ljusevska-Trajcevska Z., Naumovska S., Ivanoski P.: Sex in andropause, IVe Seminaire International de Sexoanalyse, Salerno, Italie, 2003, 117.
 23. Micunovic, M. D.: Alprostadil in sexual impotence, 2nd International Consultation on Erectile and Sexual Dysfunctions, Paris, France, 2003, 47.
 24. Micunovic, M. D.: Prostin VR of Erectile dysfunction, 5th Congress of the Central European Association of Urology, Novi Sad, Yugoslavia, 2003, 9:4.
 25. Micunovic, M. D., P. Ivanoski, S. Naumoska, M. M. Micunovic: Treatment for urinary incontinence at paraplegics, 8th Mediterranean Congress of Urology, Herakleion, Greece, 2003, 186.
 26. Миќуновиќ, М. Д.: Почетоци и развој на хоспиталната здравствена дејност во Охрид – Болница „Св. Еразмо“, I Балкански конгрес на историја на медицината, Охрид, 2003, 74-76.
 27. Micunovic, M. D., Ljusevska-Trajcevska Z., Malenkov G: Sex after myocatdial infarction, 3rd world congress on men’s health, The male patient in your daily practice, Vienna, Austria, 2003, 197.
 28. Micunovic, M. D., Ljusevska-Trajcevska Z.: Sex after sixties, 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Istanbul, Turkey, 2003, 135.
 29. Миќуновиќ, М. Д.: Да се чудиш, „Коста Абраш“, Охрид, 2000.
 30. Миќуновиќ, М. Д.: Научни размислувања, „Графотехна“, Кичево, 2000.
 31. Миќуновиќ, М. Д.: Мила моја, НИД „Микена“, Битола, 2001.
 32. Миќуновиќ, М. Д.: Љубена, НИД „Микена“, Битола, 2001.
 33. Миќуновиќ, М. Д.: Прегрни ме, „Градска библиотека Григор Прличев“, Охрид, 2002.
 34. Миќуновиќ, М. Д.: Единствена, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.
 35. Миќуновиќ, М. Д.: Живеј сега, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.
 36. Миќуновиќ, М. Д.: Вечна љубов, „Коста Абраш“, Охрид, 2003.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 871 од 15 април 2005, 119-120:
 1. Micunovic, M. D., Ivanoski P., Malenkov G., Vraniskoski T.: Urinon Infections, The 4th World Congress on the Aging Male, Prague, Czech Republic, 2004, 253.
 2. Micunovic, M. D., Nedeski S., Malenkov G., Ivanoski P., Vraniskjoski T.: Electrostimulation and control of bladder at injuries of spine brain, XIXth Congress Evropean Association of Urology, Vienna, Austria, 2004, 196.
 3. Micunovic, M. D., Malenkov G.: Alprostadil in sexual impotence, 7th Congress of the European Federation of Sexology, Brighton, UK, 2004, 205.
 4. Micunovic, M. D., Veleski A., Vraniskoski T.: Urinary incontinention and konzervative treatment at the nevrogen disfunction of lower urinary sistem, Joint Meeting of the International Continence Society and the International UroGynecological Association, Paris, 2004, 157.
 5. Миќуновиќ, М. Д., Наумовска С., Иваноски П., Миќуновиќ Ј.: Неурогена бешика код спиналне трауме, IV конгрес физијатара Србије и Црне Горе, Зборник радова, Бања Ковиљача, 2004, 227.
 6. Миќуновиќ, М.: Полово преносливи болести, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2004.
 7. Миќуновиќ, М.: Спомен-обележја во Охрид и Охридско, Сојуз на борци – Охрид, 2004.
 8. Миќуновиќ, М.: Љубов за сите времиња, „Идеја“, Охрид, 2004.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 284 од 04 мај 2006 г., 87-95:
 1. Миќуновиќ, М. Д.: Развојот на ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид, Зборник на трудови, Прв национален симпозиум за историја на медицината, Штип, 2001,181-192.
 2. Миќуновиќ, М. Д.: Потчинувањето на трговски закономерности и дехуманизацијата како реална опасност, VOX MEDICI, Гласило на Лекарска комора на Македонија, Скопје, 2004, 45, 8-11.
 3. Миќуновиќ, Д. М., С. Недески, З. Велјаноски, Н. Размовски, З. Битраковски, Г. Маленков, А. Јанковска-Душковска.: „Малиген“ атером – нарушена професионална и меѓучовечка комуникација, VOX MEDICI, Гласило на Лекарска комора на Македонија, Скопје, 2005, 46, 26-27.
 4. Миќуновиќ, М. Д.: Вљубен, Идеја Комерц, Охрид, 2005.
 5. Micunovic, M. D., S. Nedeski,G. Malenkov, Z. Bitrakovski: Prostaglandin E1 in erectile dysfunction, CSSAM/ISSAM Nort American Congress on the Aging Male, Abstract Book, Vancouver, Canada, 2005, 142.
 6. Micunovic, M. D., S. Nedeski: Caverject injection and treatment of erectile dysfunction of spinal cord injury, XVII World Congress of Sexology, Montreal, Canada, 2005, 215.
 7. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција и лекување на декубитуси кај параплегичари, Феникс, 2005, 46, 20-22.
 8. Миќуновиќ, М.: Научно-етички двоумења, „Ирис“, Струга, 2005.
 9. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ, М. Мешкоска: Превенција и лекување на интерхоспитални рани, II Конгрес со меѓународно учество на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија, Охрид, 2005, 7.01
 10. .
 11. Миќуновиќ, М. Д.: Засекогаш твој, Идеја Комерц, Охрид, 2005.
 12. Миќуновиќ М. Д., К. Стојаноски, Г. Балевски, Р. Медароски, К. Грозданов, Ж. Наумоски: Развојот на урологијата во Охрид, II Конгрес по историја на медицината со меѓународно учество, Струмица, 2005.
 13. Миќуновиќ М.: Согледби и пораки, Ирис, Струга, 2006.
 14. Миќуновиќ М.: За половоста - Сексологија, Ирис, Струга, 2006.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 914 од 1 март 2007, 37-41:
 1. Micunovic M.: Alprostadil of erectile dysfunction of spinal cord injury, 8th Congress of the European Federation of Sexology, Prague, Czech Republic, 2006, T01-P-06.
 2. Миќуновиќ М: Обележан со твоите усни, Ирис, Струга, 2006
 3. Micunovic M.: Alprostadil in sexuali impotence, Прв македонски конгрес на физијатри со меѓународно учество, Охрид, 2006, 153.
 4. Micunovic M., Naumoska S.: Seksualna rehabilitacija paraplegicara, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa medunarodnim ucescem, Zbornik radova, Vrnjacka Banja, 2006, 86.
 5. Kitrozova Z., Ljusevska-Trajcevska Z., Micunovic-Naumoska S., Markovska-Nicevska L., Micunovic M.: Rani neurofizioterapiski tretman dece sa rizikom i njegov znacaj, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa medunarodnim ucescem, Zbornik radova, Vrnjacka Banja, 2006, 97-98.
 6. Ljusevska-Trajcevska Z., Kitrozova Z., Markovska-Nicevska L., Micunovic-Naumoska S., Ivanoski P, Blazeska V., Micunovic M.: Rana postoperativna rehabilitacija pacijenata sa ugradenom endoprotezom kuka, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa medunarodnim ucescem, Zbornik radova, Vrnjacka Banja, 2006, 197-198.
 7. Миќуновиќ М: “Бисери” - Полово образование, Ирис, Струга, 2006.
 8. Миќуновиќ М: Полово образование, учебник, Битола, 2006.

Рецензирани книги
 1. Миќуновиќ М.: Обележан со твоите усни, Ирис, Струга, 2007.
 2. Миќуновиќ М.: Љубовта е моќ, Ирис, Струга, 2007.
 3. Миќуновиќ М.: Бакнеж со вино, Ирис, Струга 2007.
 4. Миќуновиќ М.: Љубов и атентат на општеството, Ирис, Струга 2007.
 5. Миќуновиќ М.: „Бисери“ 2 – Полово образование, Ирис, Струга 2007.
 6. Миќуновиќ М.: Секс занимливости, Ирис, Струга 2007.
 7. Миќуновиќ М.: Хирургија со нега, Киро Дандаро, Битола, 2008 (основен учебник).
 8. Миќуновиќ М.: „Бисери“ 1 – Хирургија со нега, Ирис, Струга 2008.

Рецензирани трудови во БИЛТЕН на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 310 од 01. IX 2008 г., 24-29:
 1. Миќуновиќ М.: Полово воспитување, Прилози (Contributi-ons), Македонско научно друштво, Битола, 2005, 47-60.
 2. Micunovic M. D.: Medical Treatment of Erectile Dysfunction, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, Sydney, 2007, 132.
 3. Micunovic M. D.: Caverject of Sexual Impotention of Paraplegic, 1st European Congress on the Aging Male, Warsaw, Poland, 2007, 147.
 4. Micunovic M. D.: Tretman erektilne disfunkcije hemiplegicara, 7 Kongres fizijatara Srbije sa medunarodnim ucescem, Balneoclimatologia, vol. 31 (Supl. 2), 2007, 168-169.
 5. Миќуновиќ М.: Сексуална рехабилитација на стари лица, 17 Конгрес на лекарите на Р Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2007, 125.
 6. Миќуновиќ М.: Како дејствува љубовта врз психата?, Медикус, Списание на Сојузот на студентите по медицина на Македонија, Скопје, 2007, 1 : 46.
 7. Миќуновиќ М.: Историја на сексологијата, III Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Штип, 2008, 334-343.
 8. Миќуновиќ М.: Сексуална дисфункција кај мажи, Идеја Комерц, Охрид, 2008 (книга).
 9. Миќуновиќ М.: „Бисери“ 3 – Полово образование, Ирис, Струга 2008 (книга).
 10. Миќуновиќ М.: Практична сексологија, Југореклам, Скопје, 2008.

Објавени книги
 1. Можности за подобрување на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт (1992),
 2. Уролошки проблеми (1993),
 3. Импотенција (1995),
 4. Безбедност на вода, давеник (1998),
 5. Сексуалност, еротизам и моќ (1998),
 6. Хируршка техника на кожа (1999),
 7. Дилеми (1999),
 8. Уринарна рехабилитација (2000),
 9. Сексуална моќ (2000),
 10. Да се чудиш (2000),
 11. Научни размислувања (2001),
 12. Мила моја (2001),
 13. Урологија за пациенти (2001),
 14. ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид (2001),
 15. Љубена (2001),
 16. Инконтиненција, подмочнување (2002),
 17. Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања (2002),
 18. Камен во бубрегот (2002),
 19. Простата (2002),
 20. Прегрни ме (2002),
 21. Болничка црква „Св. Еразмо“ (2002),
 22. Единствена (2003),
 23. Живеј сега (2003),
 24. Неспуштени тестиси (Крипторхизам) (2003),
 25. Вечна љубов (2003),
 26. Полово преносливи болести (2004),
 27. Спомен–обележја во Охрид и Охридско (2004),
 28. Љубов за сите времиња (2004),
 29. Вљубен (2005),
 30. Научно-етички двоумења (2005),
 31. Сојуз на борци – Охрид (2005),
 32. Засекогаш твој (2005),
 33. Согледби и пораки (2006),
 34. За половоста – Сексологија (2006),
 35. Обележан со твоите усни (2006),
 36. „Бисери“ 1 – Полово образование (2006),
 37. Полово образование (2007), основен учебник,
 38. Љубовта е моќ (2007),
 39. Бакнеж со вино (2007),
 40. Љубов и атентат на општеството (2007),
 41. „Бисери“ 2 – Полово образование (2007),
 42. Секс занимливости (2007),
 43. Хирургија со нега (2008), основен учебник,
 44. „Бисери“ 1 – Хирургија со нега (2008),
 45. Сексуална дисфункција кај мажите (2008),
 46. „Бисери“ 3 – Полово образование (2008),
 47. Љубовта е живот (2008) и
 48. Практична сексологија (2008).
 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид